Wettelijke Informatie

overeenkomstig de Dienstenwet van 26 Maart 2010

ADVOTURA is een BV ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0758.616.808, RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout.
Het adres en de vennootschapszetel zijn gevestigd te 2300 Turnhout (België), de Merodelei 83. Telefoon: +32 14 42 19 95, e-mail: info@advotura.be
De dienstverlening wordt verstrekt door de advocaten, vermeld op deze website, die zijn ingeschreven aan de balie te Antwerpen (België).
Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies bij de nv Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, te 1210 Brussel. De desbetreffende polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen daarin opgenomen.
Deze beroepsaansprakelijkheid geldt enkel in geval van effectieve dekking en is daartoe beperkt.
De overeenkomst die u met onze advocaten aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen, met uitzondering van de verwijzingsregels ingevolge dewelke een buitenlands rechtsstelsel toepasselijk zou zijn. Voor eventuele geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout of de Vrederechter van het eerste kanton Turnhout bevoegd.
Voor verdere informatie of klachten kunt u zich wenden tot Geert Naulaerts: op voormeld adres en/of via voormelde telefoon of e-mail.

Privacy

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ADVOTURA tijdens alle interacties met ADVOTURA.
ADVOTURA neemt uw privacy ernstig. Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Zo verwerkt ADVOTURA de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de hiernavolgende beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name:

a) De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

b) De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. ADVOTURA verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze („doelbinding”);

c) De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);

d) De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; ADVOTURA neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);

e) De persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen („opslagbeperking”);

f) Door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen moeten persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en vertrouwelijkheid”).

Wie is er verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

ADVOTURA BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2300 Turnhout, de Merodelei 83 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0758.616.808, RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon.
Via onze website verwerken wij in beginsel geen direct identificeerbare persoonsgegevens, tenzij u ons deze vrijwillig verstrekt.
Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, op kantoor, ….) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen advocaat en de cliënt, hetzij noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de anti-witwaswetgeving).

Voor welke doelen zijn uw persoonsgegevens bestemd, en op welke toelaatbaarheidsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een correcte juridische dienstverlening mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De rechtsgrond voor deze verwerking is “contractuele noodzakelijkheid” en “wettelijke verplichting”.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door ADVOTURA . Niettemin doet ADVOTURA een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het gebruik van specifieke advocatensoftware, cloudcomputing, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Uitsluitend binnen het kader van de normale dienstverlening van advocaat en afhankelijk van de aard van de opdracht toevertrouwd aan ADVOTURA is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende categorieën van ontvangers:

Kantoormedewerkers waaronder advocaten en bedienden
Advocaten van andere kantoren die optreden voor andere partijen binnen de opdracht gegeven aan ADVOTURA
Rechtbanken en administratieve rechtscolleges
Administratieve overheden
Gerechtelijke mandatarissen (curatoren, bewindvoerders, schuldbemiddelaars, vereffenaars, …)
Gerechtsdeskundigen
Notarissen
Gerechtsdeurwaarders
Tegenpartijen in persoon, wanneer ze niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat
Vertalers
Verzekeringsmaatschappijen, -makelaars en -agenten
Daarnaast geeft ADVOTURA uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Opslagtermijn van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening tussen ADVOTURA en de cliënt worden bewaard tot tien jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene.

U heeft, als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door ADVOTURA , de volgende rechten:

Het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
Het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
Het recht op beperking van persoonsgegevens;
Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met ADVOTURA via geert@advotura.be.

Verwerkingen gebaseerd op toestemming.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om klacht in te dienen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ADVOTURA, kan u contact opnemen met ADVOTURA via geert@advotura.be.
U heeft als betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02/274.48.00 of commission@privacycommission.be).

Contractuele of wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.

ADVOTURA verwerkt persoonsgegevens op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. De Betrokkene is niet verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, in welk geval ADVOTURA echter geen diensten kan en zal verlenen.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming.
ADVOTURA verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.